Formen spelar roll

I utformningen av framtidens städer och närområden är arkitekturen ett av våra viktigaste verktyg för att kunna skapa hållbara och attraktiva miljöer.

Klimatförändringar, ny teknik och urbanisering ställer nya krav på hur våra stadsmiljöer utformas och arkitektur blir därför en allt viktigare fråga. De nordiska länderna har länge arbetat med att göra arkitektur till en politisk fråga, där den norska staten 2009 formulerade en arkitekturpolitisk plattform som bland annat resulterade i att norska Vägverket utvecklade egna arkitekturmål för att skapa vackrare vägar. I Danmark har den senaste arkitekturpolitiken fått titeln ”Människor i centrum” och syftar till att skapa ett mer inkluderande samhälle. Liknande initiativ återfinns i Sverige där regeringen har infört ett nytt nationellt mål för arkitektur-, form- och designpolitiken med fokus att skapa bättre miljöer för människor att bo, leva och verka i.

Det kan vara att låta estetiska och hållbara värden styra gestaltningen istället för kortsiktiga lösningar. Det kan också vara att låta det offentliga rummet utformas för att skapa tillgänglighet och delaktighet för alla invånare. Främst handlar det om att låta människans behov ligga till grund för hur våra framtida skolor, bostäder, mötesplatser, parker och offentliga miljöer kommer att utformas.

Här är tre exempel på hur arkitektur kan öka trivsel och hälsa, stärka delaktigheten och skapa ett värde i form av en förbättrad livskvalitet.

Estetik är avgörande

Miljöer som vi finner estetiskt tilltalande håller längre, behöver mindre underhåll, och ökar framförallt vårt välbefinnande. En amerikansk studie visar att sambandet mellan ett områdes estetik och hur nöjda invånarna är med att leva där är starkare än alla övriga attribut. En väl gestaltad plats är något vill vi vårda och bevara, vilket resulterar i mindre skadegörelse och förfall.

Våra sinnen tenderar att föredra mjukare och mer organiska former, färg och gröna ytor framför skarpa kanter och mörka områden. Vi uppskattar också i högre grad byggnader som anknyter till platsens förutsättningar och lokala identitet. Som Villa Terminus i Bergen där byggnadens 250 år långa historia och familjära känsla har bevarats och kapslats in i ett exklusivt boutiquehotell

Grönskande miljöer

Genom att integrera naturen i stadsbilden, som parker, grönskande torg och alléer går det att påverka allmänhetens välmående. Forskning visar att gröna miljöer minskar stress, påskyndar återhämtning och får oss att må bättre. Det är därför ingen slump att många av dagens sjukhus och vårdboenden gestaltas med utblickar mot naturen, som på vård- och omsorgsboendet Trädgårdarna där grönskande miljöer har en positiv inverkan på de boendes hälsa. Även på köpcentrumet C4 Shopping har man tagit hjälp av gröna oaser för att skapa rum för återhämtning i en annars pulserande miljö.

Tillgängligt för alla

Vi är alla olika, med olika bakgrund och behov. I det offentliga rummet är det ibland lätt att glömma tillgängligheten för de individer som ska vistas där. Fria gånglinjer och öppnare ytor gör det lättare för en person som har svårt att gå att röra sig utan att behöva tvingas gå runt en möblering. Och genom att kommunicera med olika färger på gångsstråk och dörrar är det lättare för en person med nedsatt syn att hitta på egen hand. Något som ögonkliniken på Helsingborgs Lasarett har tagit tillvara på.