Uppförandekod

Genom vår uppförandekod för leverantörer verkar vi för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Övergripande krav

Leverantören ska följa alla tillämpliga nationella lagar och regler på alla platser där de utövar sin affärsverksamhet. Om relevant lagstiftning saknas ska principerna i denna uppförandekod användas som riktlinjer.

Input interiör förväntar sig att leverantören agera i enlighet med god affärsetik. Leverantören ska skydda sina affärspartners och kunders sekretesskyddade information, redovisa korrekt och relevant information om sin ekonomi och sin affärsverksamhet samt konkurrera rättvist och etiskt.

Leverantören ska ha ett system på plats för att kommunicera och implementera Uppförandekoden i sin leverantörskedja och den ska finnas tillgänglig för de anställda på de anställdas lokala språk.

Input interiör vet att arbetet med att efterleva kraven i uppförandekoden är en pågående process och uppmuntrar leverantörerna till ständiga förbättringar av sin verksamhet. Genom dialog och samarbete vill Input interiör stötta leverantörerna att uppfylla kraven.

Uppförandekoden baseras på:

 • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
 • Internationella arbetsorganisationens (ILO) 8 kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet.
 • Rio-deklarationen om miljö och utveckling.
 • FN:s konvention mot korruption.

Uppförandekoden gäller för Input interiörs leverantörer och anger de minimikrav som dessa ska respektera och uppfylla inom den egna verksamheten och i sin leverantörskedja. Det innebär att leverantören har skyldighet att tillämpa motsvarande krav för sina underleverantörer.

 

Mänskliga rättigheter

Leverantören ska stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter och se till att de inte medverkar, direkt eller indirekt, till brott mot de mänskliga rättigheterna.

Barnarbete

Barnarbete får inte förekomma. Ingen person skall anställas som är under den lagstadgade minimiåldern för anställning. Minimiåldern är åldern för fullgörande av skolplikt, eller lägst 15 år (i vissa fall 14 år).

Anställda mellan 15-18 år får inte anställas för något farligt arbete, eller för arbete som inte är förenligt med barnets personliga utveckling. Personlig utveckling inkluderar ett barns hälsomässiga, eller fysiska, mentala, själsliga, moraliska eller sociala utveckling. En policy ska finnas för vilka typer av arbete barn i åldern 15-18 år får utföra. Rutiner ska finnas för hur åtgärder vidtas om barnarbete påträffas med syfte att rätta till problemet utan att förvärra barnets eller familjens sociala situation.

Tvångsarbete

Ingen form av tvångs- eller straffarbete får förekomma. Leverantören ska inte heller dra fördel av tvångsarbete, varken direkt eller indirekt. Anställda ska vara fria att lämna arbetsplatsens lokaler och områden efter arbetsdagens slut och vara fria att avsluta sin anställning efter en rimlig uppsägningstid. Leverantören får inte föreskriva att anställda ska lämna över identitetspapper, arbetstillstånd eller värdeföremål som villkor för anställning.

Allas lika värde

Alla anställda ska behandlas med respekt och värdighet, utifrån individuell förmåga och kvalifikationer. Ingen form av diskriminering, på grund av ras, kön, ålder, religion, kast, nationellt ursprung, funktionsnedsättning, politisk tillhörighet, sexuell läggning, familjeansvar, civilstånd eller medlemskap i fackförening, tolereras. Trakasserier, inklusive hot och förtryck ska inte förekomma hos leverantören. Med trakasserier avses när anställda utsätts för hård eller omänsklig behandling, däribland sexuella trakasserier eller någon form av psykisk eller fysisk bestraffning.

Arbetsvillkor

Leverantören ska

 • säkerställa att anställda har ett skriftligt och juridiskt bindande anställningskontrakt där typ av arbete, lön, arbetstid och ledighet framgår. Anställningskontraktet ska vara på ett språk som den anställde förstår och följa rådande lagar och regler.
 • ha rutiner för att se till att samtliga arbetstagare informeras om sina lagstadgade rättigheter och skyldigheter.
 • betala ut lön regelbundet och enligt anställningsavtalet. Minimilönen ska vara i enlighet med lagstadgad miniminivå eller med normen enligt lokal branschstandard.
 • betala lika lön för lika arbete.
 • säkerställa att veckoarbetstiden inte överstiger den lagliga minimigränsen eller 60 timmar i veckan, inklusive övertid. All övertid ska vara frivillig och ska kompenseras i enlighet med nationell lagstiftning.
 • säkerställa att anställda har rätt till minst en ledig dag per vecka, raster under arbetsdagen samt har rätt till betald semester i enlighet med nationell lagstiftning.
 • godkänna sjukfrånvaro och föräldraledighet och den anställda ska ersättas i enlighet med nationell lag.
 • erkänna och respektera anställdas rätt att organisera sig, ansluta sig till organisationer de själva önskar delta i, samt rätten att förhandla kollektivt. I länder där föreningsrätten är begränsad eller under utveckling, ska leverantörerna medverka till att arbetstagare får möta företagsledning för att diskutera arbetsvillkor utan negativa konsekvenser.

Arbetsmiljö

Leverantören ska

 • arbeta för att skapa en säker och hälsofrämjande arbetsmiljö för de anställda. Leverantören ska ha en skriftlig policy för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och den ska vara känd bland, och tillgänglig, för de anställda.
 • aktivt förebygga arbetsrelaterade skador på arbetsplatsen genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Anställda ska få relevant utbildning för att utföra sitt arbete säkert. Arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar ska dokumenteras. Anställda ska ha tillgång till relevant skyddsutrustning, utan att behöva bekosta den själv.
 • säkerställa att arbetsplatsen är ren och säker att vistas i. Anställda ska ha tillgång till rena sanitäranläggningar och rent dricksvatten. Temperatur, luft och ljudnivå ska följa nationell lagstiftning.
 • tillämpa en säker kemikaliehantering.
 • ha rutiner för brandskydd och brandsäkerhet i enlighet med nationell lagstiftning och/eller internationella föreskrifter. Brandövningar ska hållas regelbundet.

Om leverantören tillhandahåller bostad åt sina anställda ska brandskydds-, säkerhets- och hygienkraven ovan även omfatta detta boende.

Miljö

Leverantören ska

 • systematiskt arbeta för att minska produktionens påverkan på miljön och människor hälsa. Det systematiska arbetet kan, men är inte begränsat till, att inkludera; en riskanalys och identifiering av de mest betydande miljöaspekterna, mäta, registrera och ständigt förbättra sin miljöprestanda och minimera energi- och resursförbrukningen och utsläpp.
 • fastställa miljömål på kort respektive lång sikt, inklusive handlingsplaner, för att säkerställa ständig förbättring.
 • tillämpa försiktighetsprincipen vid val av material och produktionsteknik.
 • ha en skriftlig miljöpolicy som är signerad av ledningen och som är känd bland, och tillgänglig, för de anställda.
 • ha rutiner och arbetssätt som säkerställer efterlevnad av relevant miljölagstiftning.
 • säkerställa att anställda har rätt kompetens genom kontinuerlig utbildning.

Anti-korruption

Ingen form av korruption, utpressning eller givande och tagande av muta får förekomma och leverantören ska ha rutiner och processer för att upptäcka, åtgärda och hantera eventuell korruption.

Leverantören och dess anställda ska inte, direkt eller indirekt, erbjuda olämplig betalning, gåva eller annan ersättning i syfte att erhålla fördel för sin verksamhet, och därmed påverka objektiviteten vid affärsbeslut.

Säljfrämjande aktiviteter, representation och gåvor ska präglas av öppenhet, måttfullhet och alltid ha ett naturligt samband med affärsrelationen. Detta gäller även agenter och andra mellanhänder.

Efterlevnad och uppföljning

Input interiör kommer att följa upp leverantörens efterlevnad av denna uppförandekod. Uppföljningen kan ske genom skrivbordsrevision (dokumentgranskning utifrån självutvärderingsformulär) och/eller revision på plats och kan utföras av Input interiör eller av tredje part.

Vid förfrågan från Input interiör, ska leverantören tillhandahålla namn och verksamhetsort för de underleverantörer de använder.

I händelse av att en leverantör ej lever upp till kraven i uppförandekoden, ansvarar leverantören för att korrigerande åtgärder vidtas snarast möjligt. Om leverantören inte arbetar för att uppfylla kraven och/eller upprepat och allvarligt bryter mot kraven i uppförandekoden, kan affärssamarbetet komma att avslutas.

Input interiör tror på samarbete och är villiga att arbeta tillsammans med leverantörerna för att uppfylla kraven i uppförandekoden.

Låt oss kontakta dig

Dela dina uppgifter så återkommer vi.


Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 6: parser error : Opening and ending tag mismatch: hr line 5 and body in /var/www/inputinterior.se/wp-content/themes/input/functions.php on line 326

Warning: simplexml_load_string(): </body> in /var/www/inputinterior.se/wp-content/themes/input/functions.php on line 326

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /var/www/inputinterior.se/wp-content/themes/input/functions.php on line 326

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 7: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 3 and html in /var/www/inputinterior.se/wp-content/themes/input/functions.php on line 326

Warning: simplexml_load_string(): </html> in /var/www/inputinterior.se/wp-content/themes/input/functions.php on line 326

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /var/www/inputinterior.se/wp-content/themes/input/functions.php on line 326

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 8: parser error : Premature end of data in tag html line 1 in /var/www/inputinterior.se/wp-content/themes/input/functions.php on line 326

Warning: simplexml_load_string(): in /var/www/inputinterior.se/wp-content/themes/input/functions.php on line 326

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /var/www/inputinterior.se/wp-content/themes/input/functions.php on line 326

Warning: usort() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/inputinterior.se/wp-content/themes/input/functions.php on line 332
Tack

Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Till formuläret
Hoppsan

Ett fel har inträffat, var god försök igen.

Till formuläret