Uppförandekod

Genom denna uppförandekod vill vi säkerställa att de produkter och tjänster Input interiör erbjuder produceras och utförs i enlighet med mänskliga rättigheter och under ansvarsfulla arbetsförhållanden.

Övergripande krav

Leverantören ska följa alla tillämpliga nationella lagar och regler på alla platser där de utövar sin affärsverksamhet. Om relevant lagstiftning saknas ska principerna i denna uppförandekod användas som riktlinjer.

Input interiör och leverantören ska skydda sina affärspartners och kunders sekretesskyddade information, immateriella rättigheter såsom varumärkes-, mönster-, upphovs- och patenträtt. Input interiör och leverantören ska redovisa korrekt och relevant information om sin ekonomi och affärsverksamhet samt konkurrera rättvist och etiskt.

I enlighet med GDPR ska Input interiör och leverantören endast samla in personuppgifter för specifika, särskilt angivna och berättigade ändamål. Personuppgifterna ska skyddas, så att inte obehöriga får tillgång till dem och raderas när de inte längre behövs.

Varken Input interiör eller leverantören ska inte ingå i ett ekonomiskt förhållande som ger upphov till en intressekonflikt som påverkas eller motiveras av personliga relationer eller egna ekonomiska intressen. Vid risk för eller i en direkt intressekonflikt hos en leverantör ska Input interiör informeras och försiktighetsåtgärder vidtas.

Leverantören ska ha ett system på plats för att kommunicera och implementera uppförandekoden i sin leverantörskedja och den ska finnas tillgänglig för de anställda på de anställdas lokala språk.

Input interiör vet att arbetet med att efterleva kraven i uppförandekoden är en pågående process och uppmuntrar leverantörerna till ständiga förbättringar av sin verksamhet. Genom dialog och samarbete vill Input interiör stötta leverantörerna att uppfylla kraven.

Uppförandekoden baseras på, och är förenlig med:

 • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
 • Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet.
 • FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.
 • FN:s internationella principer för företag enligt Global Compact.

Uppförandekoden gäller för såväl Input interiörs egna verksamhet som för leverantörer och underleverantörer. Det innebär att kraven i uppförandekoden ska respekteras och uppfyllas i hela leverantörskedjan.

 

Mänskliga rättigheter

Input interiör och leverantören ska stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter och se till att de inte medverkar, direkt eller indirekt, till brott mot de mänskliga rättigheterna.

Barnarbete

Barnarbete får inte förekomma. Ingen person skall anställas som är under den lagstadgade minimiåldern för anställning. Minimiåldern är åldern för fullgörande av skolplikt, eller lägst 15 år (i vissa fall 14 år).

Anställda mellan 15-18 år får inte anställas för något farligt arbete, eller för arbete som inte är förenligt med barnets personliga utveckling. Personlig utveckling inkluderar ett barns hälsomässiga, eller fysiska, mentala, själsliga, moraliska eller sociala utveckling. En policy ska finnas för vilka typer av arbete barn i åldern 15-18 år får utföra. Rutiner ska finnas för hur åtgärder vidtas om barnarbete påträffas med syfte att rätta till problemet utan att förvärra barnets eller familjens sociala situation.

Tvångsarbete

Ingen form av tvångs- eller straffarbete får förekomma. Det ska heller inte vara möjligt att dra fördel av tvångsarbete, varken direkt eller indirekt. Anställda ska vara fria att lämna arbetsplatsens lokaler och områden efter arbetsdagens slut och vara fria att avsluta sin anställning efter en rimlig uppsägningstid. Anställda får inte beordras att lämna över identitetspapper, arbetstillstånd eller värdeföremål som villkor för anställning.

Allas lika värde

Alla anställda ska behandlas med respekt och värdighet, utifrån individuell förmåga och kvalifikationer. Ingen form av diskriminering, på grund av ras, kön, ålder, religion, kast, nationellt ursprung, funktionsnedsättning, politisk tillhörighet, sexuell läggning, familjeansvar, civilstånd eller medlemskap i fackförening, tolereras. Trakasserier, inklusive hot och förtryck får inte förekomma. Med trakasserier avses när anställda utsätts för hård eller omänsklig behandling, däribland sexuella trakasserier eller någon form av psykisk eller fysisk bestraffning.

Universell utformning

För att skapa möbler och lösningar som fungerar för så många som möjligt tillråder Input interiör leverantören att arbeta med tillgänglighet och universell utformning.

Arbetsvillkor

Input interiör och leverantören ska:

 • säkerställa att anställda har ett skriftligt och juridiskt bindande anställningskontrakt där typ av arbete, lön, arbetstid och ledighet framgår. Anställningskontraktet ska vara på ett språk som den anställde förstår och följa rådande lagar och regler.
 • ha rutiner för att se till att samtliga arbetstagare informeras om sina lagstadgade rättigheter och skyldigheter.
 • betala ut lön regelbundet och enligt anställningsavtalet. Minimilönen ska vara i enlighet med lagstadgad miniminivå eller med normen enligt lokal branschstandard.
 • betala lika lön för lika arbete.
 • säkerställa att veckoarbetstiden inte överstiger den lagliga maxgränsen eller 60 timmar i veckan, inklusive övertid. All övertid ska vara frivillig och ska kompenseras i enlighet med nationell lagstiftning.
 • säkerställa att anställda har rätt till minst en ledig dag per vecka, raster under arbetsdagen samt har rätt till betald semester i enlighet med nationell lagstiftning.
 • godkänna sjukfrånvaro och föräldraledighet och den anställda ska ersättas i enlighet med nationell lag.
 • erkänna och respektera anställdas rätt att organisera sig, ansluta sig till organisationer de själva önskar delta i, samt rätten att förhandla kollektivt. I länder där föreningsrätten är begränsad eller under utveckling, ska leverantörerna medverka till att arbetstagare får möta företagsledning för att diskutera arbetsvillkor utan negativa konsekvenser.

Arbetsmiljö

Input interiör och leverantören ska:

 • arbeta för att skapa en säker och hälsofrämjande arbetsmiljö för de anställda. Det ska finnas en skriftlig policy för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och den ska vara känd bland, och tillgänglig för, de anställda.
 • aktivt förebygga arbetsrelaterade skador på arbetsplatsen genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Anställda ska få relevant utbildning för att utföra sitt arbete säkert. Arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar ska dokumenteras. Anställda ska ha tillgång till relevant skyddsutrustning, utan att behöva bekosta den själv.
 • säkerställa att arbetsplatsen är ren och säker att vistas i. Anställda ska ha tillgång till rena sanitäranläggningar och rent dricksvatten. Temperatur, luft och ljudnivå ska följa nationell lagstiftning.
 • tillämpa en säker kemikaliehantering.
 • ha rutiner för brandskydd och brandsäkerhet i enlighet med nationell lagstiftning och/eller internationella föreskrifter. Brandövningar ska hållas regelbundet.

Om bostad tillhandahålls åt anställda ska brandskydds-, säkerhets- och hygienkraven ovan även omfatta detta boende.

Miljö

Verksamheten ska bedrivas med hänsyn till miljön och följa lokal och nationell miljölagstiftning.

Input interiör och leverantören ska:

 • minska tjänstens, produktens och produktionens påverkan på miljön och människor hälsa. Det systematiska arbetet kan, men är inte begränsat till, att inkludera; en riskanalys och identifiering av de mest betydande miljöaspekterna, mäta, registrera och ständigt förbättra sin miljöprestanda och minimera energi- och resursförbrukningen och utsläpp.
 • fastställa miljömål på kort respektive lång sikt, inklusive handlingsplaner, för att säkerställa ständig förbättring.
 • tillämpa försiktighetsprincipen vid val av material och produktionsteknik.
 • ha en skriftlig miljöpolicy som är signerad av ledningen och som är känd bland, och tillgänglig, för de anställda.
 • ha rutiner och arbetssätt som säkerställer efterlevnad av relevant miljölagstiftning.
 • säkerställa att anställda har rätt kompetens genom kontinuerlig utbildning.

Anti-korruption

Ingen form av korruption, utpressning eller givande och tagande av muta får förekomma och det ska finnas rutiner och processer för att upptäcka, åtgärda och hantera eventuell korruption.

Olämplig betalning, gåva eller annan ersättning i syfte att erhålla fördel för sin verksamhet, och därmed påverka objektiviteten vid affärsbeslut får inte förekomma, varken direkt eller indirekt.

Säljfrämjande aktiviteter, representation och gåvor ska präglas av öppenhet, måttfullhet och alltid ha ett naturligt samband med affärsrelationen. Detta gäller även agenter och andra mellanhänder.

Efterlevnad och uppföljning

Input interiör kommer att följa upp denna uppförandekod. I händelse av att kraven i uppförandekoden inte uppföljs ska åtgärder vidtas snarast möjligt.

Låt oss kontakta dig

Dela dina uppgifter så återkommer vi.

Tack

Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Till formuläret
Hoppsan

Ett fel har inträffat, var god försök igen.

Till formuläret