Miljöpolicy

Våra kunders behov varierar men Input interiörs arbete med att skapa en hållbar och hälsosam utveckling är beständigt.

Ansvarsfull hänsyn

Vårt miljöarbete ska kännetecknas av ett mer medvetet användande av jordens resurser, ansvarsfull hänsyn till vårt klimat och växthuseffekten samt kännedom om vår inverkan på ekosystemet ur hälso- och miljösynpunkt.

Tillsammans med partners och kunder har vi ett aktivt och medvetet hållbarhetsarbete som innefattar vår egen verksamhet, utveckling och vidareförsäljning av produkter och tjänster samt de yttre faktorer vi kan påverka och bidra till. Samtliga medarbetare har ett ansvar att följa principerna nedan och integrera ett hållbart agerande i vardagen.

Vi inreder hållbart

Vi strävar efter att erbjuda så hållbara produkter, tjänster och miljöer som möjligt. Det innefattar faktorer såsom design-, material- och produktval, produktionsmetoder, kvalitet, livslängd, återanvändning, återvinning, effektiv logistik med minsta möjliga miljöpåverkan, minimera emballage och främja återvinning av returemballage, energianvändning och digitalisering.

Vi sätter mål, mäter och utvärderar

Vår ambition är att vår verksamhet ska bidra till en så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi sätter mål och följer upp våra prestationer för att ständigt förbättra rutiner, arbetssätt och utvecklas. På så sätt säkerställer vi att vi uppfyller våra egna och omvärldens förväntningar.

Vi vidareutbildar oss löpande

Vi säkerställer att vi har rätt kompetens genom kontinuerlig utbildning.

Vi överträffar externa krav

Som miniminivå följer vi alltid lagstiftning, myndighetskrav, normer och övriga bindande krav, men vi strävar högre än så. Vi erbjuder miljömässigt hållbara lösningar och ska proaktivt påverka leverantörer, samhällsdebatten och våra kunder till mer medvetna val.

Vi tar ansvar och ställer höga krav

Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan i alla led. Det innebär att vi ställer, och följer upp, höga krav på våra leverantörer, samarbetspartners och uppdragsgivare liksom på oss själva.

Dessa principer och värderingar tillsammans med vårt arbetssätt finns samlade i vårt ledningssystem och ska vara välkända och förstådda i hela organisationen.

Låt oss kontakta dig

Dela dina uppgifter så återkommer vi.

Tack

Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Till formuläret
Hoppsan

Ett fel har inträffat, var god försök igen.

Till formuläret