8 av 10 värdesätter hållbar inredning på arbetsplatsen
 

Hur stor är kännedomen om skadliga kemikalier och cancerogena ämnen i möbler och inredning? Och hur viktigt är det att inredningen på arbetsplatsen är hållbar för miljön? Svaren ges i en opinionsundersökning kring hållbar inredning och återbruk på arbetsplatsen, genomförd av Novus på uppdrag av Input interiör.
 
Flamskyddsmedel, färgämnen, mjukgörare samt smuts- och fettavvisare tillsätts ofta i textilier, stoppningsmaterial och plast i möbler och inredning. Innehåller de fel kemikalier eller för stark koncentration av dem blir de direkt skadliga för användaren vid inandning och hudkontakt. I det långa loppet sprids mikropartiklar i naturen där de riskerar skapa mycket skadliga långtidseffekter i miljön.
– Ju högre upp i näringskedjan desto större blir koncentrationen och risken ökar för cancerframkallning, reproduktionsstörningar, allergiframkallning mm. Detta är välkänt i inredningsbranschen men vi frågade oss hur stor del av befolkningen som verkligen vet om hur stor skillnad det är på möbler och möbler, förklarar Mille Milehem, vice vd på Input interiör.
 
Enligt opinionsundersökningen uppger 84 % av allmänheten att de tror att möbler och inredning som innehåller kemikalier som kan framkalla cancer, reproduktionsstörning mm vid långvarig inandning och hudkontakt faktiskt säljs i Sverige.
– Kännedomen är större än vad vi hade trott på förhand vilket är väldigt positivt. Det visar på en medvetenhet kring att bra inredning inte bara är en fråga om hållbarhet för miljön utan handlar om vår egen säkerhet vid själva användningen.  
 
En fråga som engagerar
Vidare anser 85 % av allmänheten att det är viktigt eller mycket viktigt att möbler och inredning på arbetsplatsen inte innehåller kemikalier som är skadliga vid användning. 83 % anser att det är viktigt eller mycket viktigt att arbetsgivaren gör miljömässigt och etiskt hållbara val vid inköp av möbler och inredning till arbetsplatsen.
– Det är tydligt att detta är en fråga som engagerar slutanvändaren. För arbetsgivaren kan hållbar inredning mycket väl utgöra en konkurrensfördel som attraherar kompetens och ger tyngd åt företagets värderingar och varumärke. Vi vill göra det enklare, tydligare och öka incitamenten för att göra hållbara val, därför har vi utvecklat Greenified.
 
Hållbara val
Grundbulten i Greenified handlar om hållbara val. Inom ramarna för Greenified garanteras att den valda inredningen uppfyller miljö- och hälsokrav som sträcker sig långt över gällande regelverk. Det innebär att interiören skapas utifrån ett stort urval av kvalitativ inredning med höga krav på sig att vara så skonsam mot människor, djur och natur som möjligt.
 
– Greenified är sprunget ur en frustration över hur svårt det är för konsumenten att få reda på vad inredningen egentligen innehåller. Miljömärkningar och certifieringar radar upp sig och det finns bra produkter på marknaden men hur vet man vad inredningen består av utan att ta del av hundratals datasäkerhetsblad?
 
Medveten dokumentation
Inom ramarna för Greenified sammanställs all dokumentation kring den hållbara inredningen vilket gör det enkelt för kunden att följa upp och redovisa sina medvetna val. I sammanställningen redovisas också materialmängd samt andelen återvinningsbar respektive återanvändbar inredning.
– Dokumentationen visar interiören ur ett holistiskt perspektiv med möblernas hela kretslopp
i åtanke. Under en möbels livscykel sker den största miljöpåverkan vid tillverkningen. Ju längre möbeln håller och nyttjas desto mindre blir den totala påverkan. Därför är det viktigt att se både till vad inredningen består av, vad den har för värde och förutsättningar framöver samt mängden återvinningsbart material.
 
 
Opinionsundersökningen
Undersökningen utfördes under perioden 4/12 -9/12 2014 och omfattades av 1 036 webbintervjuer med ett riksrepresentativt urval av svenska allmänheten 18-79 år.